Příspěvky z roku 2013

2021 (44) | 2020 (73) | 2019 (88) | 2018 (95) | 2017 (33) | 2016 (79) | 2015 (85) | 2014 (128) | 2013 (58) | 2012 (9) | 2011 (9) | 2010 (1) | 2009 (3) | 2008 (3) | 2007 (4) | 2006 (4) | 2005 (4) | 2004 (4) | 2003 (3) | 2002 (4) | 2001 (4)

Touha po vyrušení

  • Matouš 9,9-11

Co se mnou bude? Co ze mne bude? A co by ze mne mohlo být? A čím jsem se už stal? Je to již všechno? Přidám ještě něco? Je můj život naplněný? Naplní se vůbec někdy? Co ze mne bude?

Noc ke konci se kloní

  • Římanům 13,8-14

            „Procitněme ze spánku – oblecme se ve zbroj světla!“ vybízí apoštol Pavel. (11n) Je advent. Znáte všeliké příznaky a znamení této doby? Během svítání, mezi noční temnotou a denním jasem se cosi děje. Copak k nám přichází? Zatím nás ještě ale obklopuje noc.

            V roce 1938 napsal Jochen Klepper píseň. Adventní píseň: „Noc ke konci se kloní a blízko je svit dne.“ Biblické verše z dopisu apoštola Pavla Římanům převedl do své doby a vypráví nám tak o příchodu Božím.

Vstup volný?

  • Žalm 24

Musela to být nádhera. Přijít do hlavního města a účastnit se slavnosti. Lidové veselice, na které se podílejí staří i mladí, chudí i bohatí. Ulice Jeruzaléma zaplnili poutníci. V průvodu procházeli křížem krážem přes město tak, aby žádný důležitý kout nevynechali. Vůdcové včele neomylně vedli zástup směrem kolem královského paláce až k chrámu, k domu Božímu. A cestou se zpívalo. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. (1)

Neklesnout únavou

  • Marek 13,28-37

Poslední neděle na závěr církevního roku. I samo počasí vybízí v tento čas k úvahám o pomíjení, o smrti, o věčnosti. Neklesnout únavou! Lidé zarmoucení, sklíčení a pochybující. Lidé toužebně očekávající, bolestně milující, niterně prahnoucí. Lidé na cestě, přátelští průvodci, sestry a bratři:

Neklesnout únavou,

nýbrž zázraku

tiše

jako ptáčkovi

nastavit dlaň!              (Hilde Domin)

Když ruku napřáhneme prudce, pták uletí pryč a už se nevrátí. Když se naše ruka třese, neusedne na ni. Když ruku pevně sevřeme, rozdrtíme zázrak.

Tři naděje (a ještě jedna navrch)

  • Matouš 9,18-26

          Sestry a bratři, v dnešním evangeliu potkáváme zajímavou trojici. Hlavní roli hraje samozřejmě Ježíš, jako další přichází na scénu bezejmenný muž a po něm bezejmenná žena. Jsou to tři osoby – každá z nich má svou vlastní naději. Všechny tři doufají. Očekávají Boží pomoc, očekávají lepší budoucnost. Před námi se vynořují tři lidské naděje. Vzájemně se ovlivňují a co je hlavní – ani jedna naděje nevyjde naprázdno. Pojďme se na ně popořadě podívat.

Nezcizoložíš

  • Exodus 20,14

Dnes jsme u dalšího z přikázání, které zní „nezcizoložíš.“ Někdy se místo toho říká „nesesmilníš“, ale obojí znamená vlastně totéž.

V Bibli najdeme tohle přikázání napsané v desateru, které vytesal Mojžíš do kamenných desek, když se se svým lidem ocitl na svobodě. Už jim přestal poroučet farao, tak potřebovali nějaká pravidla, jak má národ spolu žít. Potřebovali pravidla pro lidi svobodné, nikoliv pravidla pro otroky. (Děti si o desateru povídají v nedělní škole.)

Nezcizoložíš. Kolikáté je to přikázání? Přikázání 7. A než se pustím do dalšího vyprávění, mám tady jednu hádanku pro dospělé. (Ale i děti o ní smějí přemýšlet.) Které přikázání z desatera je 7. přikázání nejbližší? Které mluví o něčem podobném. Přemýšlejte, na konci si to povíme.

Dobročinný bazar

Prostřednictvím pražské arcidiecézní charity v rámci Adopce na dálku přispíváme na vzdělání dvěma dívkám. Manjula F. Nagaral v Idii potřebuje od nás na rok školní dokázky 6.000 Kč, v Kongu potřebuje Anita Mbombo Kayembe 7.000 Kč. Abychom tyto peníze získali, pořádáme každoročně v listopadu a v prosinci bazar, do něhož lze přispět jak věcmi, tak - hlavně - nákupem.  Bazar, kde lze vybrat i zajímavé vánoční dárky,  má otevřeno každou neděli před bohoslužbou a po ní, nebo podle domluvy.

Nepřísahejte – vůbec!

  • Matouš 5, 33-37

            Přísaha pro nás není všední věc. Sestry a bratři, nevím jak vy, ale já osobně považuji přísahu za něco mimořádného, za něco slavnostního až svátečního. Den, jakých není příliš. A myslím, že nejsem jediný, kdo přísahu a přísahání vnímá takto slavnostně. Ku příkladu v armádě je den, kdy složí přísahu noví vojáci, dnem volna pro celou jednotku, dnem svátečním. A když se skládají menší přísahy – takové, kdy se neslibuje položit vlastní život na obranu vlasti – i tehdy naslouchající lidé povstávají a ukazují svůj respekt k vyjádřenému závazku.

V obrácení a ztišení

  • Izajáš 30, 15-18

Ulicemi Jeruzaléma prochází muž. Postaví se na nároží a do pouličního ruchu začne mluvit. V obrácení a ztišení bude vaše spása. (15) Někteří kolemjdoucí se zastaví, jiní pokračují dál v chůzi, v hovoru, v obchodech. V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a v důvěře vaše vítězství. (15) Někdo poslouchá, jiný nikoliv

Živý betlém

Na schodech ke kostelu na čtvrtou adventní neděli společně s dětmi zpíváme a předvádíme živý betlém. Jedinečná možnost přiučit se nové adventní a vánoční písně!

Stránky