Příspěvky z roku 2014

2021 (44) | 2020 (73) | 2019 (88) | 2018 (95) | 2017 (33) | 2016 (79) | 2015 (85) | 2014 (128) | 2013 (58) | 2012 (9) | 2011 (9) | 2010 (1) | 2009 (3) | 2008 (3) | 2007 (4) | 2006 (4) | 2005 (4) | 2004 (4) | 2003 (3) | 2002 (4) | 2001 (4)

Ochranovská adventní hvězda na evangelickém kostele.

Adventní hvězda

Podobně jako biblickým mudrcům svítí i Poličce nad hlavou na cestu ke Kristovu narození adventní hvězda. Hvězdu jsme před časem dostali od našich sester a bratří z Hohenbocka v Německu. Několik let jsme ji vyvěšovali v kostele, letos jsme ji poprvé umístili na kostelní věž. Ačkoliv se jedná o dárek z ciziny, má tento adventní zvyk kořeny u nás. Na počátku 19. století začali adventní hvězdy vyrábět v saském Ochranově (Herrnhut) potomci českých náboženských exulantů, kteří v zahraničí nalezli ochranu evangelických vládců.

Dlouhý příběh

  • Lukáš 1,1-4

Evangelista Lukáš měl chuť vyprávět. A ne ledasco. Měl chuť vyprávět  příběh spásy. Ten příběh totiž neumlknul. Nesmí umlknout. Proto Lukáš po svém převyprávěl nejen události z Ježíšova života, ale vylíčil i jiné okamžiky, které Kristovu narození předcházely, i ty, které následovaly po jeho odchodu. Je to dlouhý, obsáhlý příběh. A stejně jako když sledujete televizní detektivku, tak není hned všechno řečeno naráz. To ani nejde. Nelze na úvod čtenáři či divákovi prozradit rozuzlení.

Vzpomínání a svoboda

  • 4. Mojžíšova 11,1a.4b-10

Některá místa v Bibli jsou prostě geniální, sestry a bratři. Tak přiléhavá, tak výstižná, tak trefná. Stačí jen pár slov, stačí jen pár řádků a vše potřebné je vyjádřeno. Nejenže je popsána nějaká dávnověká událost, ono je zároveň dobře vykresleno lidské srdce. Jak zacházíme se zážitky a se zkušenostmi. Jak zacházíme s nadějí a se zklamáním.

Králové příležitostí

  • Izajáš 44,24-45,1

Sestry a bratři, dnes bude hodně řeč o politice a náš pohled se zaměří na dva panovníky. O prvním z nich jsme právě četli. Kýros. O Kýrovi Hospodin praví: „Hle, můj pastýř. Vyplní každé mé přání.“ (28) Čím si orientální, pohanský panovník zasloužil tolik uznání? Co vedlo Boží lid k tomu, že přiznal perskému vladaři poctu jakožto vyvolenému pověřenci samotného Boha Hospodina. Kým vlastně byl onen Kýros. Slovníkové heslo praví: Kýros II.

Někdy stačí málo

  • Marek 14,22-26

Někdy stačí málo a věci se dají do pohybu. Sestry a bratři, během velikonočních svátků v Jeruzalémě byl  slavnostní stůl v tisících domácnostech prostřen obdobným způsobem. Pečený beránek a nekvašený chléb, víno nalité do kalichů a trocha bylin, nějaká zelenina. A to vše okořeněné vzácným kořením. Velikonoční večeři kořenilo starobylé vyprávění o Boží věrnosti. Bůh ví o trápení svého lidu, slyší jeho nářek i úpěnlivé modlitby a zasahuje ve prospěch svých milovaných. Tehdy v Egyptě a snad i dnes.

Namísto opilosti

  • Efezským 5,15-21

Jaká je nejstarší výtka na adresu křesťanů? Tušíte, sestry a bratři? Během dvaceti století církevních dějin uslyšeli křesťané různé výčitky a námitky. Že prý uctívají málo bohů, pohoršovali se starověcí pohané, kteří viděli bohy a bohyně na každém rohu. Že prý uctívají hodně bohů, tvrdí muslimský Korán, který nechápe učení o jednom Bohu ve třech osobách. Že prý je církev protistátní, opakovali úředníci císařští i komunističtí. Že prý církve lpějí na majetku, nevšímají si obyčejných lidí, chovají se nevědecky a upínají se k posmrtné útěše. Atd., atd. Víte však, která výtka zazněla jako první? Která námitka předcházela všechny námitky další?

Obdaření

  • Matouš 6,19-34

Modlíme se. Modlíme se v kostele. Modlíme se doma. Modlíme se třeba na táboře nebo i jinde. Vyslyšel Bůh někdy některou vaši prosbu? Ptám se nejen dětí, ale i dospělých. Naplnilo se někdy, oč jste Boha žádali? Všimli jsme vůbec, spatřili jsme někdy, jak velmi Bůh naše modlitby vyslýchá? Povím vám dnes o jedné vyslyšené modlitbě. Ale vyjdu úplně odjinud.

Nábřeží Svobody 2014/3

Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.     Žalm16,12-13

Když  chceme oslavenci připít na zdraví, pozvedáme sklenice a pronášíme přání, co dobrého jej má potkat. Když chtěl starověký žalmista oslavit Boha, postupoval obdobně. Zvedl kalich a mluvil o dobrodiních Božích. Ovšem nikoliv, co dobrého má potkat Pána Boha, nýbrž jaké dobro potkalo díky Bohu nás. Jako při oslavě se s naplněným pohárem těšil z naplněného života.

Stránky