Nábřeží Svobody 2014/3

Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.     Žalm16,12-13

Když  chceme oslavenci připít na zdraví, pozvedáme sklenice a pronášíme přání, co dobrého jej má potkat. Když chtěl starověký žalmista oslavit Boha, postupoval obdobně. Zvedl kalich a mluvil o dobrodiních Božích. Ovšem nikoliv, co dobrého má potkat Pána Boha, nýbrž jaké dobro potkalo díky Bohu nás. Jako při oslavě se s naplněným pohárem těšil z naplněného života.

Příloha: