Na neděli 29. března

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“  Mt 15,21-22

Milé sestry a milí bratři, jsou slova, která se člověk obvykle naučí jako první. Slova nejzákladnější pro život: máma, táta, dům, postel, stůl, jídlo, spát, smát se, plakat… Slova, která pomáhají utvářet a utřídit náš svět – ten okolní i ten vnitřní. Bez nich se neobejdeme, pokud chceme správně mluvit o sobě a o druhých.

Podobně existují i základní slova pro modlitbu. Hlavní sdělení, bez kterých se před Pánem Bohem neobejdeme, pokud k němu chceme mluvit opravdově. Pochopitelně nezáleží na přesném zvuku či na znění v tom kterém jazyku. Bůh hledí k vyznění našich srdcí, nikoliv k akustickým projevům. Podle mne do slovníku víry, do slovníku důvěry vůči Dárci života patří dva základní modlitební výrazy. Každý z nich je tak silný, že se v dějinách církve drží v původním jazykové podobě.

Prvním výrazem jsou slova oslavy. Hebrejské „HALELUJA!“ nebo latinské „GLORIA!“ vyjadřují radostnou vděčnost za Boží péči, která nás drží při životě. „SLÁVA!“ V současnosti tato slova právem poněkud utichla, neboť život je v ohrožení a vede se zápas o jeho uchování.

Druhým výrazem jsou řecká slova „KYRIE ELEISON!“ neboli „PANE, SMILUJ SE!“ To je volání z víry. Volání o pomoc s vědomím, že nemáme na nic nárok, že potřebujeme dostat pomoc zadarmo, z milosti. Jinak se k ní nedostaneme. Tak se modlila i žena v evangeliu, poněvadž neměla jinou možnost nežli spolehnout se na slitování. „Pane, smiluj se!“ To jsou slova, která dnes potřebujeme ze všeho nejvíce, protože naše síly samotné na stávající problémy nestačí.

Modlitba

Pane, smiluj se. Jsi dárcem života. Pohleď, jak je dnes život ohrožen. Přijď na jeho obranu.

Ujmi se nemocných. Doprovázej umírající. Potěš zarmoucené.

Posilni všechny, kdo pracují v nemocnicích, v laboratořích, v zásobování. 

Dopřej vydatný odpočinek všem, kdo jsou znaveni vyčerpávající službou.

Přimlouváme se za ty, kdo musí dělat nebývale závažná rozhodnutí ohledně veřejného života.  

Přimlouváme se za ty, kdo se bojí o své podnikání nebo o své pracovní místo.

Prosíme, nenechej nás bez naděje. Věříme, že ty život ochráníš.

Pane, smiluj se nad námi. Kyrie eleison. Amen.