Na velikonoční neděli

Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“ Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.‘“ Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.                    Marek 16,1-8

Důsledky Kristova vzkříšení nejsou na první pohled jednoznačné. Ženy objevují prázdný hrob a nechápou. Hlavní emocí je tam strach. Ježíš prošel v předchozích dnech obrovskými hrůzami, ani pak těm hrůzám zdánlivě není konec. Ani my nechápeme, co všechno může lidský život postihnout. S obavami hledíme do budoucnosti, o níž spolehlivě víme jenom, že se v ní zcela určitě dostaví smrt – a to v podobě, jakou neznáme.  U prázdného hrobu ženy vítá posel, který oznamuje Ježíšovo zmrtvýchvstání. Obrací jejich pohled od smrti k životu. „Nespatřujte před sebou smrt, spatřujte před sebou život! Ten ukřižovaný Ježíš byl vzkříšen, není zde. Otevírá před vámi cestu do budoucnosti. Jde před vámi do Galileje.“ Ani my nevíme, co nás čeká. Díky prázdnému hrobu však víme, kdo nás čeká. Kristus nás předchází do obnoveného života. Velikonoční příslib, že Bůh nás ani v těžkých chvílích neopustí, je tím nejlepším povzbuzením do současné nejasné životní situace. Před námi jde Vzkříšený.

Modlitba       

Mocný Bože, stvořil život, podnes jsi jej chránil a nepřestaneš ho prosazovat proti všemu zmaru.

Proto jsi z mrtvých vzkřísil Ježíše Krista, aby šel před námi a otevřel nám nadějnou budoucnost

Prosíme, přemáhej strach. Rozmnož v nás radost, že nejsme sami ani na život, ani na smrt.

Prosíme, posiluj všechny, kdo v této době čelí smrti – ty, kdo onemocněli; ty, kdo se o nemocné starají; ty, kdo se snaží nemoci předcházet rozumnými opatřeními; ty, kdo se snaží jen prostě žít.

Prosíme za ty, kdo ztratili někoho blízkého. Prosíme za ty, kdo ztratili sílu. I za ty, kdo ztratili naději. Obnov nás mocí svého životodárného Ducha.

Prosíme, ať se opět můžeme volně pohybovat, ať se můžeme scházet jako tvůj lid kolem tvého slova a kolem stolu s chlebem a vínem. Prosíme, slyš modlitbu svých dětí.