Na neděli 25. října 2020

Jako laň dychtí po bystré vodě,

tak dychtí duše má po tobě, Bože!

Po Bohu žízním, po živém Bohu.

Kdy se smím ukázat před Boží tváří?

Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci,

když se mne každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“

Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě,

jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu,

jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek.

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše,

proč ve mně úzkostně sténáš?

Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu,

jen jemu, své spáse.                                             Žalm 42,2-6

Je až s podivem, jak rozmanité odstíny pocitů a nálad najdeme v biblické knize žalmů. Od chvalozpěvů sršících radostným zvoláním „Haleluja!“ přes hloubavé rozjímaní nad podivuhodností Božích cest až po smutné písně naplněné nářkem a steskem. Boží lid si byl dobře vědom, když skládal zpěvník svých nábožných písní, že do něj patří všechny tóniny duše.

Ani se nechce věřit, že tahle písnička je dva a půl tisíce let stará. Vždyť jakoby ji někdo složil pro současnost:

Vzpomínám, jak jsem se brával k Božímu domu. – ani my nemůžeme do kostela.

Každý den se mne ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ – ani my nedovedeme dát odpověď, kde v těch dnešních těžkostech a trápeních je Bůh.

Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! – ani naše duše si nevystačí sama se sebou. Potřebuje občerstvení, pomoc zvenčí, od Boha.

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? – ani my se nevyhneme chvílím, kdy úzkostně vyhlížíme změnu, obrat k lepšímu, spásu.

Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse – ani my nejsme vyloučeni z naděje. I my se dočkáme a zakusíme Boží pomoc a budeme se nově radovat ze života.

...

...

Pane Bože, je nám smutno a úzko z toho, co se děje.

Na tebe čekáme, jako znejistělí jednotlivci i jako znejistělé lidstvo.

Pomoz nám, prosíme. Pomoz všem, kdo touží po štěstí a po lásce. Pomoz nemocným, pomoz ošetřujícím, pomoz vládnoucím, pomoz ustaraným, pomoz osamělým.

Žízníme po pokojném životě.

Těšíme se na den, kdy ti opět bez obav budeme vzdávat chválu. Kéž přijde brzy. Amen.