Na neděli 15. listopadu 2020

Modlitba:

Pane Bože, trvá to dlouho. Nemoc se vleče a pomoc se zdá být pomalá.

Prosíme tě za nemocnou zemi. Daruj nám trpělivost a vytrvalost.

Prosíme o vytrvalost pro lékaře, sestry, lékárnice a další pracovníky v nemocnicích, domovech a léčebnách. Ceníme si jejich zápasu o zdraví ostatních. Obnov jejich síly.

Prosíme o trpělivost pro ty, kdo jsou nemocní. Posilni jejich naději na uzdravení. Prosíme o trpělivost pro ty, kdo se z nemoci zotavují pomaleji, než by chtěli.

Prosíme o vytrvalost pro školáky a studenty, aby je výuka o samotě a na dálku neotravovala. Prosíme o vytrvalost pro učitele, aby i bez přímého kontaktu vyučovali s citlivostí a moudrostí.

Při všech svých prosbách nechceme zapomenout na radost, na vděčnost a na chválu. Děkujeme, že jsi nás a naše milé zachoval až do dnešního dne. Pane, zůstávej s námi. Amen.

.

.

K dnešnímu výročí  350 let od úmrtí Jana Amose Komenského (1592) citát z jeho knihy, který obsahuje Známý je výrok a návratu „vlády věcí“. Po politické porážce se Komenský ohlíží na vlast, kterou mnozí museli opustit, a hodnotí odkaz českých evangelíků – píše závěť neboli kšaft jejich církve. Návrat věcí opět do vlastncíh rukou národa vidí Komenský ve spojení vírou. Čtěte pozorně následujích šest bodů - až se národu vláda vrátí, Komenský mu přeje: 1. lásku k pravdě, 2. zájem o Bibli, 3. dodržování řádů, 4. svornost ve společném úsilí, 5. mateřštinu ( u Komenského "otcovštinu"), 6. dobré vzdělání.

.

Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenout nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, které mi svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:

Napřed láska k pravdě Boží čisté, kterou nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovat začal Pán.

Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávat se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovat poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.

Třetí, poroučím obzvláště také lásku k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí.

Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem (svorně).

Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snaživost v tříbení, vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka.

Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo.