Kázání

Na neděli 1. listopadu 2020

  • Matouš 6,1-6

„Pane, nauč nás modlit se“, prosili učedníci Ježíše. A on je naučil svou modlitbu – modlitbu Páně: „Otče náš,…“ Jak se máme modlit my dnes v naší situaci? Už na jaře letošního roku sestavil Jim Wallis z ekumenického společenství ve Washingtonu modlitbu, která volně vychází z modlitby Páně a přitom obšírně rozjímá nad naší přítomností.

Volání z karantény

  • Lukáš 17,11-19

Jestli se těch deset malomocných skamarádilo? Těžko říct. Nevíme, zdali se z těch deseti malomocných stali přátelé. Příležitostí poznat se měli ažaž. Jenže oni si sebe navzájem nevybrali. Nechtěli spolu žít. Okolnostmi byli donuceni vytvořit malou partu. Pospolitost. Desítka vyvrhelů, zoufalců, zatracenců.  Zlá nemoc je dotlačila k tomu, aby byli pospolu. Jenže stali se z nich přátelé, nebo nestali? Jisté je, že spolu sdíleli zlý osud. Snad se jim dohromady dařilo lépe čelit hladu, bolesti, osamění.

Duše na zvedáku

  • Žalm 25,1-3

K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, (1) říká žalmista v pradávné písni. „K tobě duši pozdvihuji,“ zpívali jsme my spolu s ním v úvodním žalmu. Sestry a bratři, pozvedat, pozdvihovat duši – jak se to vlastně dělá? Co přesně člověk vykonává, když zvedá duši? Existuje snad nějaký zvedák, nějaký hever na duši, kterým bychom kus sebe dovedli pozvednout výše k Bohu?

O válce v nebi. I jinde

  • Zjevení 12,7-12

A strhla se bitva na nebi, (7) čteme v našich Biblích. Byl boj na nebi, zpíváme se Svatoplukem Karáskem v jeho písničce. Bitva a boj. Zvláštní – jakoby čeští překladatelé a textaři měli potřebu nás šetřit. Ekumenický překlad, bible kralická, Bible 21, katolické překlady. Jako kdyby se bály říci naplno, co je psáno v původním řeckém znění: A byla válka v nebi. Válka, nikoli bitva či boj. Slovo válka je příliš závažné, příliš děsivé. Válka – to je hrůza. Když se řekne boj, tak to zní skoro až vznešeně.

Pomoc při výběru

  • Matouš 11,25-30

Sestry a bratři, právě jsme slyšeli, jak se Pán Ježíš modlil. Ježíš chválil Boha za to, že se dal lidem poznat. Bůh nezůstal utajený. Náš Bůh totiž není nepřístupný film, na jaký se jen tak nepouští. Naopak – Bůh se lidem zpřístupnil. Nabídl se nám. Kdo chce, ten může spatřit velkolepý Boží příběh v dějinách i ve vlastním životě.

Počátky diakonie

  • Skutky 6,1-7

Sestry a bratři, v Písmu svatém se skutečnost neretušuje. Nepřikrašlují se minulé události, a ani apoštolská doba není idealizována, i když my bychom ji možná rádi viděli růžovou a uhlazenou. Avšak chyby a problémy existovaly už tenkrát a nejsou zamlčeny, nýbrž se o nich otevřeně mluví. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. (1) Jedni křesťané si stěžují na druhé křesťany.

Na počátku

  • Matouš 28,18-20

Víte, co je napsáno na počátku Bible? – Na počátku. První slova v Bibli znějí přesně takto: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (Země) My jsme slyšeli v prvním čtení alespoň kousek z onoho velikého příběhu stvoření, popis čtyř dnů ze šesti, ve kterých Pán Bůh tvořil svět. (Sedmý den odpočíval, proto i my máme dnes a každou neděli volno.) Na počátku Bible se píše o počátku. Vlastně se na to jde pěkně po řadě, aby v tom byl po-řádek.

Modlitba v rozdělené společnosti

  • Lukáš 18,9-14

O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. (9) Sestry a bratři, i dnes bychom potřebovali, aby někdo řekl nějaké trefné podobenství o těch, kteří si na sobě zaklá-dají, že jsou správní, a ostatními pohrdají. Z různých stran lze slyšet, že společnost je rozdělená. Hluboce rozdělená.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kázání