Divné vánoce

Divná doba

Divná nemoc, divná karanténa, divné roušky, divná opatření a politika kolem.

Divná doba – zvláštní spěch: honem, ještě stihnout tohle… A zvláštní strnutí – omezení činnosti, kdy nelze jít za svými plány.

Divná doba a divné vánoce – podivný shon i podivné zklidnění.

Divná doba – divné vyhlídky do budoucna, divné obavy o společnost, o hospodářství. Divný strach o své blízké i o sebe. Co nás ještě potká?

Divná doba

Prorok Izajáš říká: „Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu,“ je výrok Hospodinův.

A prorok Abakuk říká: I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, i kdyby selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, i kdyby z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása.

A Ježíš Nazaretský říká:  Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

Divná doba a předivný Bůh.

.

.

.

DIVNÉ VÁNOCE                   Lukáš 2,8-18

Tak, na adventním svícnu svítí už všechny čtyři svíčky. Narůst počtu zapálených svící je spojen s očekáváním. Postupem času očeká-vání roste.  Nyní už jsou vánoce na dosah.  Jenže upřímně, sestry a bratři, co letos očekáváte víc – příchod vánoc anebo konec všech těch protivných pandemických opatření? Nárůst počtu nemocných je spojen s očekáváním. Myslím, že se moc nespletu, když řeknu, že mnozí z nás by letos vánoce klidně oželeli, jen kdyby se už konečně uzavřela ta trap-ná historie s koronakrizí. Co se může, co se nesmí, co se už nemůže, co se už smí. Otrava. Mnohem, mnohem raději než příchod vánočních svátků bychom uvítali příchod obyčejných dnů, kdy se lze pohybovat bez roušky, bez přepočítávání osob a ploch a míst k sezení. Těšíme se na normální práci a školu. Očekáváme dobu, kdy se lze setkávat a zpívat a jen tak klábosit u kafe či u piva. Čekáme, že ta normální doba přijde. A těšíme se na ni jako na vánoce. Vlastně ještě víc.

Co s námi uplynulé měsíce udělaly? Jak se změnilo naše vnímání? Jak se proměnily naše úzkosti? Jaké nové obavy se v nás probudily a jaké staré strachy naopak ustoupily?  A co nového jsme se naučili? Jaké dovednosti kupříkladu s počítači jsme si osvojili? A co jsme o sobě samých zjistili pěkného či nepěkného? A co o svých nejbližších? Možná si to ještě pořádně ani neuvědomuje, ale my všichni jsme prošli velkou proměnou. A to se týká jak jednotlivců, tak naší společnosti a celých národů.

Divné vánoce v době rouškové. Jak dnes číst dávný vánoční příběh? Přiznám se, že i moje farářské uvažování bylo zasaženo současnými okolnostmi.  I já jsem nějak poznamenaný. Divné, nebývalé věci mi přicházejí na mysl, když čtu evangelium.

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. (8) No, to jsem zvědavý, jestli dodržovali odstup 2 metry, napadne mne ihned. A kdoví, zde pastýři vůbec spadali pod jednoho zaměstnavatele. Pokud nikoli, nemají spolu co dělat na jednom pracovišti. A už vůbec nemají co hřešit na noční hodinu, že je nepřistihne žádná kontrola.

Náhle u nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. (9) Aha, jak mohli poznat, že je to anděl? Vždyť měl přeci roušku. Anebo neměl? Myslel si snad, že když patří k těm nahoře, předpisy pro něj neplatí? Možná ale znal nějaké zázračné triky, třeba jak sedět u prostřeného stolu a sníst občerstvení s nasazenou maskou. Ti nahoře dovedou ledacos. Ať tak či onak, anděl je rozpoznán.

A zase bychom se mohli ptát, zda dodržel bezpečný odstup, zda mu bylo dobře rozumět, když mluvil přes masku, či zda se na něj vztahovala výjimka jako na umělce či na faráře, když pronáší svou řeč. Anděl jim řekl: Nebojte se, hle zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamení: Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí. (10nn) Tady zase někdo hledá skulinku v předpisech. Návštěvy v nemocnicích jsou sice zakázány, ale tohle mimino se nenarodilo ve špitále. Tradá za ním do chléva. Na to nikdo nepomyslel, že se děti rodí v chlívě, takže to nikdo ani nezakázal a za děťátkem se může!

A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů… (13) Ajajajaj. Množství zástupů – to je proti zákazu shromažďování. Vždyť se nyní může sejít jenom šest cizích osob, od neděle pak už jenom dvě. Patří snad andělé do jedné rodiny, do jedné domácnosti, že se takhle bez zábran srocují? Nevím, nevím. 

A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a chválily Boha: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. (13n) A je to tady – hromadný zpěv, aby toho nebylo málo. Nebo si snad myslíte, že takový chvalozpěv lze jen tak odrecitovat. Že se andělé spokojí s prostým přednesem, když umějí skvěle zpívat. Rozhodně ne, taková chvála, pořádná vánoční chvála se zpívá pěkně od plic. 

Další vážné porušení pravidel jsem našel hned v následujícím verši. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam. (15n) Zákaz nočního vycházení pastýři očividně zcela ignorují. Můžete namítnout, že už andělé se pohybovali nocí. Ovšem u nich to bylo jednoznačně spojeno s výkonem povolání, a to se smí. Jenže pastýři se potloukají nocí jen tak nazdařbůh, aby si prohlédli nějaké děcko. A to se nesmí.

Dost už, sestry a bratři. Dost. Je to všechno jak zlý sen. Jako zakleté pohádkové království.  Život převrácený pandemií vzhůru nohama. Úvahy namířené nesmyslným směrem. Myšlenky zajaté jediným schématem.  Dost už. Na svícnu hoří čtyři svíce. Nárůst počtu zapálených svící i nárůst počtu nemocných je spojen s očekáváním.  Lidi, dočkáte se. Bůh na vás nezapomněl. Přijde vám na pomoc. Uprostřed všech těch podivností nezapomeňte na naději. Vánoce jsou vyprávěním o skromném začátku, které ale ústí do veliké radosti. Přeji nám, ať se zde napřesrok všichni sejdeme a s úlevou vzpomínáme na tyto divné vánoce i na předivnou Boží péči, která nás všemi provází podivnými dobami. Amen.

Štědrovečerní kázání 2020.