Bohoslužba devatera čtení

Pozdrav a modlitba        

①      Pád člověka                         Genesis 3,8-15

♫       Svítá 57       Vzácný hosti, přijď

.

②      Předpověď narození         Izajáš 9,2-7

♫       273     Zvedněte brány svrchků svých

.

③      Království pokoje           Izajáš 11,1-9

♫       Svítá 28       Celé věky čekaly

.

④      Sláva z Betléma           Micheáš 5,2-4

♫       Svítá 284      Radujte se

.

⑤      Zvěstování Marii       Lukáš 1,26-35.38

♫       Svítá 6         Ave Maria   

.

⑥      Ježíšovo narození      Matouš 1,18-23

♫       Svítá 374      Vítr se ztiší          

.

⑦      Pastýři z Betléma           Lukáš 2,8-16

♫       Svítá 338      Tobě, Pane, dík    

.

⑧      Mudrci z Východu         Matouš 2,1-11

♫       nápěv EZ 554

Šli muži moudří pravdu hledat,   

nalezli moudrost nejvyšší.       

Bohatství své si přáli předat

Králi všech králů Ježíši.

V Kristu je moudrost bez konce,

bohatstvím lásky předčí vše.

.

Poutníci dávní, bezejmenní,

cestou z neznámé krajiny,

hledali toho, u nějž není

ztracený člověk jediný.

Kriste, ty jména nás všech znáš,

blízké i cizí přijímáš.

.

Mágové tajných nauk znalí

šli, kam je vedla hvězdy zář,

s úžasem pak před chlévem stáli,

v kterém se zrodil Mesiáš.

Tam vzešlo světlo národům,

radostný příslib příštím dnům.

.

Jak Bohu vzdát za život chválu,

když každý zrod je zázrakem?

Chabé jsou dary bájných králů

zlato a myrha s kadidlem.

Dar největší byl lidstvu dán,

když na svět přišel Kristus Pán.

 .      

⑨      Slovo se stalo tělem          Jan 1,1-14

 I       Na počátku bylo Slovo,

to Slovo bylo u Boha,

 II      to Slovo bylo Bůh.

To bylo na počátku u Boha.

 I       Všechno povstalo skrze ně

a bez něho nepovstalo nic, co jest.

 II      V něm byl život a život byl světlo lidí

I       To světlo ve tmě svítí a tma je nepo-

hltila. Na světě byl, svět skrze něj

povstal, ale svět ho nepoznal.

 II      Přišel do svého vlastního,

ale jeho vlastní ho nepřijali.

 I       Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho

 jméno, dal moc stát se Božími dětmi:

 II      A Slovo se stalo tělem

a přebývalo mezi námi.

 I       Spatřili jsme jeho slávu, slávu,

jakou má od Otce jednorozený Syn,

plný milosti a pravdy.

 II      Z jeho plnosti jsme byli obdarováni

my všichni milostí za milostí.

 I       Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše,

milost a pravda se stala

skrze Ježíše Krista.

 I   II  Boha nikdy nikdo neviděl;

 jednorozený Syn, který je v náručí

Otcově, nám o něm řekl.

Přímluvy a modlitba Páně

♫       Svítá 280      Přijď království tvé        

.

Oznámení

Požehnání

♫       278     varhany a flétna

4. adventní neděle 20. prosince 2020 podle anglikánské tradice.