Září 2018

Dobré stvoření

  • Genesis 1,26-31

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (1) Sestry a bratři, ono se řekne „na počátku stvořil Bůh“, ale na počátku čeho? Na začátku Bible? Na počátku světa? Nebo pouze na počátku jednoho jediného nám známého vesmíru? O jakém počátku je tady řeč? Musíme číst dál celý příběh, abychom pochopili, co se díky Bohu započalo. Tedy Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Boží provokatér

  • Lukáš 14,1-6

Milé setry, milí bratři! Je těžké vymyslet nadpis pro dnešní evangelijní oddíl. Jak jednoznačně a výstižně vyjádřit, co se vlastně stalo? Mluví se o uzdravení, o sobotě, o farizejích – co z toho vybrat? Kralická bible nadepisuje přímočaře: Pán uzdravil vodnatelného.  Ekumenický překlad volí vysvětlující nadpisek Spor o uzdravování v sobotu. Opravdu spor? Vždyť jsme o žádné hádce nebo rozepři nečetli. Žádná vášnivá výměna názorů se nekoná, nikdo se s nikým nepře. Hovoří jen Pán Ježíš, farizeové ti neřeknou ani slovo.

Chvála hranic

  • 1. Korintským 6,9-14

Tak tohle přesahuje všechny meze! Sestry a bratři, určitě všichni jsme si už takto někdy povzdychli. Nahlas nebo v duchu. Tohle přesahuje všechny meze! Užíváme této věty či nějaké podobné, když jsme rozhořčení. Když nám vadí, kam až jsou lidé schopní zajít. Co všechno si dovolují udělat. Povzdech se nám dere z úst, když vidíme nechutné hádky, podrazy, pomluvy. Povzdech se nám dere z úst, když slyšíme děsivé zprávy o pohromách přírodních či lidských. Ale hlavně si stěžujeme na chybějící meze, když se druzí obrátí proti nám.

Co vše je císařovo?

  • Matouš 22,15-22

            Sestry a bratři, stručně bychom mohli říci, že farizejové měli na Ježíše spadeno. Právem v něm viděli konkurenta, ba dokonce konkurenta nad jiné nebezpečného. Vždyť podobně jako farizejové mluvil i Pán Ježíš o Boží říši, o lidském životě a o tom, jak spolu navzájem souvisejí. Jenže ve svém kázání zdaleka nebyl tak přísný a upnutý jako farizejští učitelé. Proto žádný div, že si Ježíš své příznivce získával nejčastěji právě na úkor farizejů.

Věřit a doufat s Jeremjášem

  • Jeremjáš 1,4-12

Četli jsme, jak Bůh povolává Jeremjáše za proroka. Jeremjáš však nechce. „Jsem příliš mladý.“ a „Neumím mluvit.“ zní jeho námitky. A Bůh? Bůh na ně nepřistoupí. Trvá na svém: „Udělám z tebe proroka nejen pro Izraele, ale pro všechny národy na zemi.“

Co má Jeremjáš jakožto prorok dělat? Odpověď zní: „trhat a sázet, ničit a bořit, stavět a pěstovat.“ A nakonec má Jeremjáš vidění. Vidí kvetoucí mandloňovou větev. Výjev, který odhaluje a vykládá samotný Bůh.

Zážitky

  • Skutky 28,11-14

1.  Sběratelé

Sestry a bratři, jsme sběratelé. Všichni jsme sběratelé zážitků. V průběhu svého života sbíráme zážitky a každý z nás jich sesbírá víc, než lze spočítat. Zážitky dobré a zážitky špatné. Ukládáme je v sobě jako ve skladišti, jako v knihovně. K některým se vracíme často. Někdy rádi, někdy neradi. A na jiné zážitky padá prach a už na ně nevzpomeneme.

Jsme požehnáním

  • Genesis 12,1-4

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.

Co vlastně chcete od života?

  • Matouš 11,2-6+14-19

Ježíš a Jan Křtitel. Možná by bylo lépe říci v obráceném pořadí Jan Křtitel a Ježíš, neboť Jan přeci Krista předcházel. Narodil se dříve, vystoupil dříve na veřejnosti, dříve si získal okruh posluchačů a také dříve než Ježíš byl Jan zatčen a zabit. V dnešním příběhu je však Jan dosud ještě na živu a ve vězení dělá inventuru svého života.  Inventuru svých životních očekávání a nadějí. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ (2n)

Stránky