Leden 2021

Příšerné báje a jitřenka v srdci

  • 2. Petrův 1,16-19

Sestry a bratři, slyšeli jsme biblické čtení z Petrova dopisu, ale ten dopis klidně mohl být napsán včera. Vzato kolem a kolem, není zrovna dobrou vizitkou pro pokrok lidstva, že apoštolovy věty se dají číst pořád i po 1900 letech, že v sobě mají cosi čerstvého jako příspěvek v internetové diskusi či komentář na facebooku. Nedejme se zmást vznešeným jazykem, nezasekněme se na košaté gramatice, třebaže pravopis a dobrý sloh v našich současných médiích hrají jen tuze okrajovou roli.

Pomníky rybářům a rozbřesk v zapadákově

  • Matouš 4,12-23

Komu bylo postaveno nejvíce pomníků, sestry a bratři. Co myslíte? Nemám na mysli žádnou určitou osobu, ale povolání, profesi. Lidské zaměstnání. Komu myslíte, že bylo postaveno nejvíce pomníků, památníků a soch? Že by umělcům? Různým básníkům, spisovatelům, skladatelům? Vezměte si jenom naši Poličku – kousek odsud v parku máme sochu Bohuslava Martinů a Svatopluka Čecha. Tak komu bylo postaveno nejvíce pomníků? Že by státníkům, politikům a revolucio-nářům a všelijakým myslitelům, kteří hýbali dějinami? Ani tady nemusíme chodit pro příklad daleko.

To by se nám líbilo

  • Matouš 8,1-13

To by se nám taky líbilo. Ježíš sestupuje z hory a uzdravuje. To by se nám také líbilo, kdyby zdraví proudilo bez zábran, volně a účinně. Kdyby přísun zdraví zázračně obnovil planetu zaseknutou v pandemii. „Ach, Pane, i nyní se k nám znej. Nešetři svou mocí, nešetři svou pomocí! Co ti brání, abys uzdravil naši dobu? Uzdravil jsi malomocného, uzdravil jsi ochrnutého, uzdrav i nás!“ To by se nám líbilo.

Křest vodou a duchem

  • Matouš 3,13-17

Sestry a bratři, v dnešním evangeliu o Kristově křtu vystupují tři postavy: Jan Křtitel, Ježíš Nazaretský a svatý Duch v podobě holubice. Možná bychom mohli říci v kostýmu holubice, neboť celý výjev tak trochu připomíná filmovou scénu. Něco se tam děje. Jakási změna, jakýsi posun. Děje se cosi, co lze vidět, cosi, čehož význam všem bude ještě zapotřebí vypátrat.

Bohoslužby od 10. ledna

Od neděle se bohoslužby konají v 8:30 a 9:30, vždy pro nejvýše 21 účastníků.

Je zapotřebí požít dezinfekci u vchodu a udržovat rozestupy 2 metry mezi nečleny jedné domácnosti.

Místo společného zpěvu zazní hudba v jiných podobách.

Chcete-li přijít do kostela, domluvte se s farářem na vhodném čase.

Ještě ne třináctiletý v chrámě

  • Lukáš 2,41-52

„Tak, a příští rok už budeš mít konfirmaci.“ Větu s tímhle obsahem, sestry a bratři, Pán Ježíš nikdy neslyšel a slyšet ani nemohl. Jakožto židovský chlapec Ježíš Nazaretský před sebou neměl ani konfirmaci, ani biřmování. (Ač se nám to nezdá, obě tato slova, jak protestantská konfirmace, tak katolické biřmování mají stejný slovní základ – confirmatio neboli latinsky potvrzení, utvrzení.) Na Ježíše nic takového nečekalo. To všechno je až pozdější křesťanský vynález, jejž zdaleka ne všechny církve sdílejí.

Heslo roku 2021

  • Lukas 6,36

Ježíš Kristus říká: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec.“

Když spolu sourozenci rozmlouvají o svých rodičích, může se při tom mnohé objasnit a vyjevit v novém světle. Je až s podivem jak otec a matkou jsou svými dětmi rozdílně vnímáni. Některé postřehy a vjemy vyplavou teprve, až když některý z rodičů zemře. To pak mohou zaznít věty jako: „To mluvíš o našem otci? Jak to že jsem si toho nevšimnul, nezkresluješ to trochu?“ Anebo může zaznít: „Nikdy nezapomenu, jak se táta sebral a přijel nám pomoct, když jsme to potřebovali.“