Sborové dopisy – Nábřeží svobody

Nábřeží svobody je sborový list poličského sboru. Vychází od roku 1996 třikrát až čtyřikrát ročně v počtu 500 výtisků.

Nábřeží Svobody 2015/2

„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“

Evangelium podle Lukáše 12,28

V letošním roce je častěji než jindy připomínán Mistr Jan Hus. Objevují se různá hodnocení 600. výročí kostnického procesu i Husovy mučednické smrti. V povědomí české veřejnosti Hus zůstává zapsán jako výrazná osobnost, která vedla svůj boj za … – za co vlastně? Oč Jan Hus zápasil?

Nábřeží Svobody 2014/3

Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.     Žalm16,12-13

Když  chceme oslavenci připít na zdraví, pozvedáme sklenice a pronášíme přání, co dobrého jej má potkat. Když chtěl starověký žalmista oslavit Boha, postupoval obdobně. Zvedl kalich a mluvil o dobrodiních Božích. Ovšem nikoliv, co dobrého má potkat Pána Boha, nýbrž jaké dobro potkalo díky Bohu nás. Jako při oslavě se s naplněným pohárem těšil z naplněného života.

Nábřeží Svobody 2014/2

Ježíšova životní pouť směřovala do Jeruzaléma, kde vyvrcholila během velikonočních svátků. Při slavnostní hostině Ježíš hovořil s učedníky o svém údělu a znázornil jej pomocí toho, co bylo na stole: chlebem a vínem vlitým do kalicha. V tu chvíli učedníci zřejmě ještě nechápali, co Kristus myslí, když hovoří o lámaném tělu a prolité krvi. Stačilo pár hodin a rázem poznali, o čem byla řeč. Spatřili svého Mistra potupeného a zabitého.

Nábřeží svobody 2014/1

Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů… Matouš 21,12

Ježíš přišel na velikonoce do Jeruzaléma a ztropil tam povyk. Zatímco veřejnost si chtěla jako obvykle prožít svátky v klidu, Kristus dělá v chrámu nepořádek. Vyhání obchodníky.

Ježíš se chová jako výtržník. Jenže v jeho činu lze spatřit více nežli pouhou výtržnost. Je to znamení, které vystihuje mnohé ze vztahu mezi člověkem a Bohem. Znamení, jež vyvolává otázky.

Nábřeží svobody 2013/2

Nikdo už asi nezjistí, kdy a jak vzniklo přirovnání církve k lodi. Su-chozemcům možná připadá tento příměr vzdálený, ovšem v době zrodu křesťanství představovala loď běžný dopravní prostředek, díky němuž se Ježíšovi poslové přesouvali napříč tehdy známým světem. Možná, že si už při těchto dávných cestách lodí uvědomovali, co všechno znamená církev...

Nábřeží svobody 2013/1

Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král židovský?“
Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?“
Pilát odpověděl: „Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?“
Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán; mé království však není odtud.“
Evangelium podle Jana 18,33-36

Nábřeží svobody 2012/3

Úryvek z dávného poutního žalmu naznačuje, jakou radost vyvolá-valo pozvání na cestu do jeruzalémského chrámu. Podobně jako se my těšíme na dovolenou, tak se i obyvatelé judského a galilejského venkova rádi chystali na pouť do hlavního města. Ve starověku neměli  moc jiných možností jak uniknout z domácího kolotoče povinností a zažít něco mimo-řádného. V Jeruzalémě byl vedle městských obchodů hlavním cílem Boží chrám. Místo, kde se konaly starobylé obřady, kde se ale na okraji nádvoří současně také vedly rozhovory, řešily aktuální problémy nebo zpívaly písně.

Nábřeží svobody 2012/2

Praotec Jákob je na cestě. Není však na výletě, ani nevyrazil na dovolenou. Odchází z domu za novým životem, neboť doma mu hrozí smr-telné nebezpečí. Ovšem i sama cesta je nebezpečná. Jákob jenom tuší o všemožných nástrahách, které na něho číhají. Proto nocuje takovým zvláštním způsobem – kámen u hlavy jej má ochránit ve spánku, v čase největší zranitelnosti. Do rozjitřené mysli se vkrade sen, který má cestovatele uklidnit. Bůh říká: „Jsem s tebou. Budu tě střežit, kamkoliv půjdeš.“ Přesně tohle potřeboval Jákob slyšet, aby mohl jít dál v pokoji.

Stránky