Listopad 2020

Čekáme

  • 1. Korintským 11,23-26

Čekáme. Jsme v době očekávání. Na svícnu hoří první adventní svíce a my odpočítáváme čas do vánoc. A jsme zvědaví, jaké ty vánoce letos budou. Určitě o dost jiné než v předešlých letech. Ale pořád počítáme s tím, že to budou vánoce, byť v pozměněné podobě.

Nový duch, nová píseň, nové víno

  • Matouš 9,16-17

Prorok Ezechiel tlumočí Boží vzkaz: „Vložím do jejich nitra nového ducha.“

V žalmu před chvílí zaznělo: „Zpívejte Hospodinu píseň novou.“

A Kristus říká: „Nové víno se dává do nových měchů.“

            Nový duch, nová píseň, nové víno. A navíc ještě se křesťanská část Bible nazývá „Nový zákon“. Tak tomu je, sestry a bratři. K víře patří vyhlížení nového. Zájem o novost. Víra je očekáváním nových věcí.

Epištoly z karanény III

Když apoštol Pavel nemohl být při bohoslužbách spolu s křesťany, kteří mu leželi na srdci, psal jim dopisy. Podobně uprostřed protivirových opatření vznikly epištoly Poličským.

Na neděli 15. listopadu 2020

  • Lukáš 24,29

Modlitba:

Pane Bože, trvá to dlouho. Nemoc se vleče a pomoc se zdá být pomalá.

Prosíme tě za nemocnou zemi. Daruj nám trpělivost a vytrvalost.

Prosíme o vytrvalost pro lékaře, sestry, lékárnice a další pracovníky v nemocnicích, domovech a léčebnách. Ceníme si jejich zápasu o zdraví ostatních. Obnov jejich síly.

Prosíme o trpělivost pro ty, kdo jsou nemocní. Posilni jejich naději na uzdravení. Prosíme o trpělivost pro ty, kdo se z nemoci zotavují pomaleji, než by chtěli.

Na neděli 1. listopadu 2020

  • Matouš 6,1-6

„Pane, nauč nás modlit se“, prosili učedníci Ježíše. A on je naučil svou modlitbu – modlitbu Páně: „Otče náš,…“ Jak se máme modlit my dnes v naší situaci? Už na jaře letošního roku sestavil Jim Wallis z ekumenického společenství ve Washingtonu modlitbu, která volně vychází z modlitby Páně a přitom obšírně rozjímá nad naší přítomností.