Nábřeží svobody 2013/1

Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král židovský?“
Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?“
Pilát odpověděl: „Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?“
Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán; mé království však není odtud.“
Evangelium podle Jana 18,33-36

Příloha: