Nábřeží svobody 2006/2

Zákon Kristův je zákon nesení. Bratr je věřícímu člověku břemenem. Nevěrci druhý člověk břemenem není, protože se dovede břemenu vyhnout. Křesťan je však povinen nést břímě bratrovo. Jen jako břemeno je spoluvěřící bratrem, a ne ovládaným obj ektem. Břemeno lidí bylo samotnému Bohu tak těžké, že musel pod jeho tíhou až na kříž. Pán Bůh má obecenství s lidmi protože je snáší. Až nápadně často mluví Písmo o nesení. Tímto slovem by se dalo vyjádřit celé dílo Ježíše Krista.
Prvým břemenem, jež musí křesťan nést, je svoboda druhého. Patří sem i vše to, co vyvolává spory, třenice a rozepře mezi námi. Nést břímě druhého znamená přiznat mu právo na subjektivní existenci, snášet ho tak jaký je a radovat se z něj. Máme o tom dost svědectví v Písmu (Ko 3, 13 – Snášejíce jeden druhého, Ef 4, 2 – Se vší pokorou, tichostí a snášenlivostí snášejíce se vespolek v lásce).

Příloha: