Sborový dopis 2019/2

Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistou-pili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je:

Příloha: